PSONI

Koło w Stargardzie

Warsztat Terapii Zajęciowej

Powstał 1 kwietnia 1993 roku.

Warsztat Terapii Zajęciowej działa na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 25 marca 2004r. oraz ustawy z 27 sierpnia 1997r. i rehabilitacji zawodowej i społecznej.
Realizuje zadania w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej zmierzające do ogólnego rozwoju i poprawy sprawności, niezbędnych do prowadzenia przez osobę niepełnosprawną intelektualnie niezależnego samodzielnego i aktywnego życia na miarę jej indywidualnych możliwości. Ma za zadanie rozwijanie psychofizycznych sprawności niezbędnych w pracy, rozwijanie podstawowych oraz specjalistycznych umiejętności zawodowych umożliwiających podjęcie pracy w Zakładzie Aktywności Zawodowej
lub na otwartym rynku.

Cele rehabilitacji w warsztacie terapii zajęciowej skierowane są na:

Ogólny rozwój zawodowy – stwarzanie i przywracania umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia.
Ogólny rozwój społeczny osób niepełnosprawnych – uczestników WTZ.
Liczba uczestników, którzy poczynili postępy w zakresie; zaradności osobistej i samodzielności, rehabilitacji społecznej, rehabilitacji zawodowej.
W WTZ przebywa 45 uczestników z niepełnosprawnością intelektualną, posiadających orzeczenie ze znacznym bądź umiarkowanym stopniem niepełnosprawności oraz wskazaniem do zajęć w WTZ. Terapia zajęciowa prowadzona jest w pięcioosobowych grupach zgodnie z indywidualnym programem rehabilitacji i terapii przygotowywanym dla każdego uczestnika przez Radę Programową WTZ. Programy terapii dostosowane są do psychofizycznych możliwości uczestników i przeplatane zajęciami z rehabilitacji leczniczej i społecznej.
Każda osoba z niepełnosprawnością ma więc ustalony swój indywidualny tok zajęć, rehabilitacji i terapii, który jest tworzony i weryfikowany na podstawie zgromadzonych dokumentów, wywiadu w domu rodzinnym, obserwacji, działań i zachowań w Warsztacie, szczegółowej oceny półrocznej oraz rocznej.
Dowozy uczestników odbywają się według ustalonego grafiku z zachowaniem siedmiu godzin pobytu uczestnika w placówce.
W Mieszkalnictwie Wspomaganym zamieszkuje 14 uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej.

METODY stosowane podczas zajęć to:

    1. Terapia indywidualna z uczestnikiem.
    2. Terapia grupowa.
    3. Terapia zbiorowa.

FORMY podczas przeprowadzanej terapii to:

    1. Terapia pracą.
    2. Uzawodowienie.
    3. Uspołecznienie-trening społeczny i ekonomiczny.
    4. Arteterapia.
    5. Rehabilitacja ruchowa.
    6. Poradnictwo psychologiczne.
    7. Zajęcia kulturalno rekreacyjne.
    8. Turnusy rehabilitacyjne.
    9. Wycieczki i wyjścia.
    10. Współpraca z rodzicami.
Formy i metody terapii dostosowane są do sprawności psychofizycznej uczestnika.

Stolarska

Plan pracy pracowni stolarskiej obejmuje czynności związane z nabywaniem i doskonaleniem umiejętności samoobsługowych i zawodowych. Uczestnicy poznają techniki obróbki drewna, jak również nabywają umiejętności posługiwania się różnego rodzaju narzędziami ręcznymi i elektrycznymi (wiertarka, pilarka, frezarka, szlifierka…). jest to nauka konkretnych czynności, które w przyszłości uczestnik może wykonywać w miejscu pracy. Celem pracowni jest także podnoszenie poziomu dyscypliny pracy, punktualności, przestrzegania przepisów BHP, wyrabianie dbałości o powierzony sprzęt i materiały, nauka utrzymania porządku w miejscu pracy, współpracy i współdziałania. Pracownia zajmuje się wykonywaniem drobnych prac stolarskich: wyrobów z drewna np.: aniołów, ozdób świątecznych, szkatułek, donic, ram do obrazów, ławki a także drobną renowacją mebli i elementów drewnianych.

Ceramika I i II

Uczestnicy pracujący w pracowniach ceramicznych poznają różne formy i techniki lepienia z gliny przedmiotów użytkowych i artystycznych. Nabywają umiejętności wykonywania, zdobienia i wypalania ceramiki. W pracowni poznają różne techniki pracy w glinie np.: technika wałeczków, plastra, kciuka, kulki i odlewów w formach gipsowych oraz sposoby ich zdobienia i szkliwienia. Poprzez formowanie, lepienie w glinie rozwija się sprawność manualną, koordynację wzrokowo-ruchową oraz wyzwalane są zainteresowania artystyczne.
Glina stwarza naszym podopiecznym nieograniczone możliwości realizacji ich pomysłów, zostaje poruszona wyobraźnia twórcza. To właśnie z gliny powstają piękne wazony, kubki, obrazki, misy, biżuteria i inne ceramiczne wyroby. Podczas zajęć uczestnicy doskonalą takie umiejętności i sprawności, które przygotowują ich do realizacji zadań życia codziennego oraz podejmowania różnych ról społecznych w środowisku społecznym. Poprzez uczestnictwo w zajęciach wyrabiamy cechy takie jak: punktualności, systematyczności, odpowiedzialności, zaangażowanie, które są niezbędne do podjęcia pracy. Pracownie ceramiczne mają na celu stworzenie warunków do własnej ekspresji i samorealizacji działań twórczych oraz rozwoju poczucia piękna i wrażliwości.

Gospodarstwa domowego

Pracownia gospodarstwa domowego jest pracownią istniejąca od początku funkcjonowania warsztatu.
Uczestnicy w ramach zajęć uczą się zaradności, odpowiedzialności w pracy zespołowej potrzebnej do samodzielnego egzystowania w życiu codziennym. Biorą udział w planowaniu niezbędnych zakupów, ucząc się poprawnych zachowań konsumenckich oraz kształtowania cech niezbędnych w pracy, punktualność, cierpliwość, odpowiedzialność.
Pracownia gospodarstwa domowego podczas prowadzonej terapii przygotowuje do:

– pracy w Zakładzie Aktywności Zawodowej.
– obsługi i zapoznania z narzędziami i sprzętem AGD (obsługa czajnika, zmywarki, pralki, kuchenki
  elektrycznej,  miksera itp.)
– przygotowania prostych posiłków wg własnej inicjatywy (zup, sałatek warzywnych i owocowych, racuchów, ciast deserów itp.)
– poznania zasad zdrowego żywienia oraz sposobów przechowywania żywności
– poznania zasad prawidłowego sprzątania z zachowaniem zasad BHP
– w zakresie treningu ekonomicznego umiejętnego planowania wydatków – umiejętności radzenia sobie w różnych sytuacjach oraz likwidowanie barier społecznych poprzez udział w wyjazdach integracyjnych.
Uczestnicy przygotowują potrawy świąteczne, imprezy okolicznościowe, spotkania integracyjne na terenie warsztatu, co daje im dużo satysfakcji i radości.

Szycia

Celem działania tej grupy jest doskonalenie umiejętności szycia zarówno techniką ręczną jak i maszynową (na wyposażeniu pracowni znajdują się pięć elektrycznych maszyn do szycia). Uczestnicy wykonują szereg czynności, od podstawowych (począwszy od przyszywania guzików, naprawy odzieży, zszywanie dziur) do bardziej skomplikowanych takich jak: wykonywanie na potrzeby innych grup naprawy odzieży, strojów teatralnych, maskotek, zabawek, masek karnawałowych, itp. Podopieczni tej pracowni poznają różne techniki szycia oraz zasady obsługi maszyny do szycia, nabywając umiejętności doboru materiałów i narzędzi pracy, ucząc się wykonywania projektu i wykroju prostych elementów. Współpracują także z innymi pracowniami zaopatrując je w niezbędne pomoce, np. rękawice kuchenne, fartuszki z przeznaczeniem do pracowni gospodarstwa domowego, zasłony, obrusy na potrzeby placówki, itp.

Zajęcia mają na celu:
– poznanie różnych technik szycia ręcznego i maszynowego,
– poznanie obsługi maszyny do szycia,
– naukę doboru różnych materiałów i narzędzi pracy,
– naukę wykonywania odpowiedniego projektu, wykroju,
– naukę organizacji pracy i umiejętności przygotowania stanowiska pracy,
– dbałość o porządek na stanowisku pracy, estetyczne wykonanie pracy,
– zapoznanie z podstawowymi zasadami BHP,
– oszczędnym gospodarowaniem materiałem i dodatkami krawieckimi,
– współpraca w grupie.

Rękodzieła artystycznego

W tej pracowni zajęcia ukierunkowane są na rehabilitacje w zakresie kształtowania i doskonalenie funkcji motorycznych i manualnych, doskonalenia koordynacji wzrokowo – ruchowej, wyrabiania poczucia estetyki, dokładności, systematyczności i odpowiedzialności za powierzoną pracę. Uczestnicy zapoznawali się z różnymi technikami prac rozwijającymi umiejętności dekoracyjne i estetyczne.

Zajęcia mają na celu:

– tworzenie koszów, koszyczków z wikliny papierowej, lampionów
– wyszywanie obrazków o różnorodnej tematyce
– recykling artystyczny.

Poligraficzno – komputerowa

W pracowni poligraficzno – komputerowej praca ma na celu naukę i kształtowanie prawidłowych umiejętności posługiwania się komputerem, sprzętem biurowym i korzystania z internetu, a także robieniem nadruków na koszulkach. W ramach zajęć uczestnicy przygotowują ulotki reklamowe, wizytówki, pocztówki, kartki okolicznościowe, zaproszenia, dyplomy, zakładki, przypinki, itp.
Pracownia wyposażona jest w 5 komputerów, stały dostęp do internetu, ksero, skaner, drukarkę, kserokopiarkę, drukarkę do nadruku koszulek, laminarkę, aparat cyfrowy i kamerę.
Zajęcia mają na celu zapoznanie uczestników z korzyściami i zagrożeniami, jakie wynikają z zastosowania sprzętu komputerowego w życiu codziennym i podczas pracy. Jednym z nadrzędnych celów terapeutycznych jest przygotowanie osób niepełnosprawnych do podjęcia pracy z zastosowaniem komputerów. Sprzęt komputerowy służy także, do wzbogacenia wiedzy o świecie, kształtowania myślenia przestrzennego przy pomocy puzzli komputerowych, kształtowanie refleksu i ćwiczeń koordynacji wzrokowo – ruchowej przy wykorzystaniu gier zręcznościowych. W ramach zajęć w pracowni wykonuje się prace z zakresu technik biurowych typu: skanowanie, drukowanie, kserowanie, laminowanie czy bindowanie dokumentów.

Witrażu i plastyki

Celem pracowni witrażu i plastyki jest pomoc uczestnikom w wyrażaniu przeżyć i emocji, które są trudne do wyrażenia w słowach. Proponowane techniki plastyczne pozwoliły na pobudzenie wyobraźni oraz własną inicjatywę twórczą. Uczestnicy nabywają i doskonalą również umiejętności w zakresie artystycznej obróbki szkła. Ucząc się i doskonaląc umiejętności posługiwania się specjalistycznymi narzędziami, min. takimi jak: nóż do szkła, różnego rodzaju obłamywacze, szlifierka, lutownica i inne.

Zajęcia mają na celu:

– tworzenie prac plastycznych z papieru, drewna, włóczki, bibuły
– malowanie i rysowanie na płótnie, bloku, brystolu
– projektowanie i wykonywanie witrażów metodą Tiffany’ego: anioły, świeczniki, obrazy, kwiaty itp.

Rehabilitacji ruchowej

Podczas zajęć z zakresu rehabilitacji ruchowej uczestnicy mogą korzystać z różnych form usprawniania ruchowego. Prowadzony jest indywidualny program i tok usprawniania ruchowego, którego celem jest przywracanie, rozwijanie i kształtowanie zaburzonych, a niekiedy utraconych funkcji ruchowych z jakimi zmagają się nasi podopieczni. W ramach zajęć rekreacyjno – ruchowych prowadzone są gry i zabawy pozwalające budować i rozwijać potencjał zdrowotny, biologiczny i psychiczny uczestników, które wyrabiają zdolności motoryczne, ale także pewność siebie.

Przeprowadzane zajęcia:
– ogólnokondycyjne z przyborami na materacach w celu korygowania wad postawy i poprawy ogólnej kondycji 
  fizycznej,
– ćwiczenia na sprzęcie rehabilitacyjnym w sali ćwiczeń, odpowiednio dobranym do danej dysfunkcji narządu
  ruchu uczestnika, gdzie znajdują się takie przyrządy jak bieżnia, rotor, wiosła, także przybory: piłki,
  woreczki, ciężarki, itp.
– ćwiczenia specjalistyczne, indywidualne dla osób wymagających usprawniania biernego, ćwiczeń w
  odciążeniu, wspomaganych i samo wspomaganych po niedowładach,
– zajęcia przygotowujące do zawodów sportowych, spartakiad,
– inne formy aktywności ruchowej: koszykówka, piłka nożna, tenis stołowy, gry zespołowe,
– masaż relaksacyjny,
– zajęcia korekcyjno – kompensacyjne,
– ćwiczenia przy muzyce z przyborami, na urządzeniach sportowych dostosowane do indywidualnych
   potrzeb uczestników,
– udział w zajęciach na basenie, zawodach sportowych, występach ruchowo – artystycznych, spacerach,
– turnusy i wyjazdy rehabilitacyjne,
– nauka aktywnego wypoczynku i spędzania czasu wolnego,
– zajęcia na basenie.W warsztacie uczestnicy mają możliwość realizowania swoich zainteresowań i talentów na zajęciach popołudniowych.
Są to kluby:
– Self adwokatów
– Sportowy
– Motoryzacyjny
– Terapii ręki
– Hafciarski
– Wyrobu sztucznej biżuterii oraz fusingu ( biżuteria ze szkła)
– Recyklingu artystycznego
– Teatralny
– Komputerowy
– Plastyczno – artystyczny
– Zdobniczy
– Ceramiczny

Zajęcia dodatkowe:
– zajęcia sportowe, organizacja i udział w zawodach sportowych,
– wycieczki, warsztaty, plenery, warsztaty zawodowe,
– spotkania w WTZ i u przyjaciół placówki,
– organizowanie i udział w imprezach integracyjnych i okolicznościowych,
– wyjścia i wyjazdy do muzeów, kin, teatrów, do kawiarni itp.,
– organizowanie i udział w wystawach artystycznych, kiermaszach, konkursach.

Formy współpracy z rodzicami i opiekunami:
– indywidualne rozmowy i konsultacje,
– poradnictwo,
– kontakty telefoniczne, korespondencyjne,
– udział w zebraniach,
– wywiady środowiskowe.

Warsztat Terapii Zajęciowej funkcjonuje od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 – 16:00.

         7:00 – 8:30 Przywóz uczestników (wg ustalonego planu)

         7:00 – 8:00 Zajęcia rewalidacyjne

         8:00 – 9:00 Trening społeczny, wypełnianie zeszytów pracy, planowanie dnia

         9:00 – 9:30 Śniadanie

         9:30 – 13:00 Terapia zajęciowa w pracowniach

         13:00 – 13:30 Obiad

         13:30 – 15:00 Zajęcia popołudniowe – Kluby zainteresowań

         14:30 – 16:00 Odwóz uczestników (wg ustalonego planu).

Warsztat Terapii Zajęciowej
Ul. Gen. Wł. Sikorskiego 16
73 -110 Stargard
Tel./fax: 91 577 60 58
E- mail: zk.stargrd@psoni.org.pl

Warsztat Terapii Zajęciowej

Mikołajki

Udział w warsztatach, pt. „Stymulacja zmysłów” przy współpracy z Muzeum Archeologiczno – Historycznym w Stargardzie

Czytaj więcej »