PSONI

Koło w Stargardzie

Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Członków Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualna Koło w Stargardzie zwołane na 18.05.2023r.godz. 17.00.

Materiały dostępne

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie zebrania, wybór Przewodniczącego i Prezydium zebrania.
 2. Zatwierdzenie porządku obrad.
 3. Uchwalenie regulaminu obrad.
 4. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej, Wyborczej i Wnioskowej.
 5. Sprawozdanie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej co do prawidłowości zwołania zebrania oraz jego ważności (ze względu na liczbę obecnych członków Koła).
 6. Sprawozdanie Zarządu z działalności wraz ze sprawozdaniami finansowymi.
 7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
 8. Dyskusja nad sprawozdaniem i przegłosowanie wniosku o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi.
 9. Informacja o trybie zgłaszania kandydatów do Zarządu i trybie głosowania (Komisja Mandatowo-Skrutacyjna).
 10. Zgłaszanie kandydatów (Komisja Wyborcza).
 11. Wybory Zarządu Koła, Komisji Rewizyjnej oraz Elektora.
 12. Dyskusja i zgłaszanie wniosków.
 13. Podjęcie uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad.
 14. Ogłoszenie wyników wyborów.
 15. Ukonstytuowanie się Zarządu.
 16. Sprawozdanie Komisji Wnioskowej i uchwalenie przedłożonych wniosków.
 17. Zamknięcie obrad.

UWAGA:

Projekt Regulaminu obrad oraz sprawozdanie merytoryczne, finansowe i Komisji Rewizyjnej znajduje się w siedzibie Zarządu Koła ul. Wł. Sikorskiego 16 (budynek WTZ) oraz na stronie internetowej Koła www.psoni.stargard.pl. Materiały będą udostępnione do wglądu od 2.05.2023r. Projekt Regulaminu obrad do pobrania -> tutaj

w siedzibie Koła i w załączniku.

Ostatnie wpisy

Zaproszenie do składania ofert

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Stargardzie zaprasza do składania ofert na wykonanie prac obejmujących remont posadzki w pracowni stolarskiej i tarasu w Warsztacie Terapii Zajęciowej przy ul. Gen. Wł. Sikorskiego 16 w Stargardzie.

CZYTAJ WIĘCEJ »