PSONI

Koło w Stargardzie

Zakład Aktywności Zawodowej
"Centralna Kuchnia"

Celem zakładu jest zatrudnienie osób ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, a poprzez prowadzoną rehabilitację zawodową, społeczną i leczniczą, przygotowanie do życia w otwartym środowisku oraz pomoc w realizacji samodzielnego i niezależnego życia. Pracując w ZAZ Centralna Kuchnia osoby niepełnosprawne mają możliwość wypracowania świadczeń rentowych, aktywnie uczestniczą w zabezpieczeniu swojej przyszłości wypracowanej a nie darowanej. Praca daje im poczucie godności i przydatności społecznej.

Działalność rehabilitacyjna

Rehabilitacja zawodowa ma na celu uzyskanie i utrzymanie zatrudnienia oraz przygotowanie do pracy na otwartym rynku. Niepełnosprawni pracownicy doskonalą zdobyte oraz nabywają nowe wiadomości i umiejętności niezbędne w pracy zawodowej:

1. Wiadomości teoretyczne niezbędne w pracy zawodowej

– znajomość materiałów i produktów potrzebnych do produkcji,
– znajomość wartości odżywczych produktów, zasady ich przechowywania oraz oceny przydatności
  surowca do produkcji,
– znajomość narzędzi i urządzeń wykorzystywanych przy produkcji,
– znajomość zasad bhp oraz HACCP,

2. Umiejętności praktyczne

– umiejętności planowania pracy,
– umiejętność organizacji pracy,
– umiejętność wykonywania czynności na stanowisku pracy,
– kontrola wykonanego produktu,

3. Umiejętności społeczne niezbędne w pracy zawodowej:

– samoocena i samokontrola w zakresie efektów pracy,
– obowiązkowość i wytrwałość w doprowadzaniu pracy do końca,
– znajomość praw i obowiązków pracownika,
– znajomość wartości pracy,

Dzięki rehabilitacji zawodowej osoby niepełnosprawne mają szansę uzyskania i utrzymania pracy.
Posiadają pełne prawa i obowiązki jako pracownicy, ze wszystkimi tego konsekwencjami, przygotowują się do pracy na otwartym rynku. Najważniejszym jednak bodźcem ich uspołecznienia jest poczucie własnej wartości i przydatności społecznej wynikające z faktu posiadania pracy.

Rehabilitacja społeczna

Rehabilitacja społeczna służy kształtowaniu umiejętności i sprawności psychofizycznych umożliwiających samodzielne funkcjonowanie. Niepełnosprawni pracownicy kształtują następujące umiejętności:

1. Zaradność życiową.
2. Aktywność społeczną.
3. Umiejętności społeczne.

Rehabilitacja lecznicza

Celem rehabilitacji leczniczej jest maksymalne podniesienie zdrowia psychicznego i fizycznego niepełnosprawnych pracowników poprzez:

1. Wdrażanie do świadomego poszanowania zdrowia, kształtowanie znajomości procesów zachodzących w
    organizmie i zapobieganiu chorobom.
2. Usprawnienie ruchowe:
– doskonalenie umiejętności sportowych,
– kinezyterapia i fizykoterapia,
– udział w zajęciach rekreacyjno – sportowych.

Działalność gospodarcza

Zakład Aktywności Zawodowej „Centralna Kuchnia” prowadzi działalność
w zakresie:

Gastronomia i catering

Obejmuje usługi związane z żywieniem zbiorowym oraz indywidualnym.
Głównym produktem Zakładu są posiłki obiadowe rozpowszechnione w systemie Menu Mobil.
Polega on na dostawach posiłków do klienta w pojemnikach izotermicznych, tzw. termoboksach.
Posiłki mogą być również dostarczane w opakowaniach zbiorowych, którymi są nowoczesne i estetyczne termosy odpowiadające najwyższym wymogom dotyczącym przewożenia żywności.
Odbiorcami posiłków są szkoły, przedszkola i zakłady pracy. Klientami zakładu są również odbiorcy indywidualni, szczególnie osoby starsze i samotne. Zakład Aktywności Zawodowej „Centralna Kuchnia”
zajmuje się również organizacją imprez okolicznościowych (wesela, bankiety, imprezy rodzinne).
Dzięki posiadanemu bardzo bogatemu parkowi maszynowemu, sprzętowemu oraz możliwościom technologicznym organizuje bankiety dla osób, przedsiębiorców i firm.

Utrzymania i pielęgnacji terenów zielonych

Zakład świadczył usługi utrzymania czystości i porządku w parkach miejskich, zieleni wokół szpitala oraz terenu przy miejskim ośrodku pomocy społecznej i ośrodku rehabilitacji. Prace związane ze zbieraniem śmieci, naprawą ławek i koszy na śmieci oraz koszenie były wykonywane we wszystkich parkach miejskich: w Parku Jagiellońskim, Popiela, 3 Maja, Parku Stefana Batorego, Parku Piastowskim, Panorama, Zamkowym, Podwawelskim I Alei Spacerowej. W sezonie zimowym wykonywane było odśnieżanie alejek i chodników w tych parkach. Zakład świadczył także usługi zamiatania na terenie Centrum Dystrybucyjnego Lidl oraz w Centrum Przesiadkowym Im. Sławomira Pajora. Na zlecenie klientów indywidualnych pracownicy zajmowali się koszeniem, plewieniem, wywozem odpadów, grabieniem liści, podcinaniem drzew i krzewów, wykopywaniem starych nasadzeń oraz podcinaniem żywopłotów.

Konfekcjonowania elementów meblowych

Konfekcjonowania elementów meblowych – w ramach realizacji zlecenia firmy produkującej części mebli niepełnosprawni pracownicy zajmowali się składaniem elementów meblowych.

Palarnia kawy

Zakład prowadził również Stargardzką Palarnię Dobrej Kawy, która zyskała grono stałych odbiorców. Urzędy, sklepy, lodziarnia i klienci indywidualni doceniali jakość lokalnego produktu, który jest wypalany w sposób rzemieślniczy oraz ręcznie pakowany i znakowany.

Mycie taboru autobusowego

Zakład świadczy usługi mycia autobusów miejskich na podstawie umowy zawartej z Miejskim Przedsiębiorstwem Komunikacji w Stargardzie.