PSONI

Koło w Stargardzie

Środowiskowy Dom Samopomocy

Środowiskowy Dom Samopomocy typ B (ŚDS) jest ośrodkiem wsparcia dla osób z niepełnosprawnością intelektualną prowadzonym przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Stargardzie. Funkcjonowanie Domu określają: Statut, Regulamin organizacyjny, Program działalności i plan pracy na każdy rok na podstawie, min. rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy z uwzględnieniem późniejszych zmian.

ŚDS powstał 15 grudnia 1998 roku. We wszystkich zakresach objętych Statutem PSONI Środowiskowy Dom Samopomocy realizuje idee oraz założenia metodyczne Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, a także uchwały jego organów. Obszar działania Środowiskowego Domu Samopomocy obejmuje miasto Stargard. Dom przeznaczony jest dla osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim, znacznym i umiarkowanym oraz osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim gdy jednocześnie występują inne zaburzenia, zwłaszcza neurologiczne. Podstawą przyjęcia do Środowiskowego Domu Samopomocy jest decyzja administracyjna wydana przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stargardzie.

Środowiskowy Dom Samopomocy jest placówką typu B dla:

1. osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim, znacznym i umiarkowanym, a także osób
    z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, gdy jednocześnie występują inne
    zaburzenia, zwłaszcza neurologiczne,

2. osób z niepełnosprawnością intelektualną, niestanowiących swoim zachowaniem zagrożenia dla życia
    i zdrowia swojego, bądź innych osób, przestrzegających podstawowych zasad współżycia społecznego.

Dom jest przeznaczony dla 40 osób z niepełnosprawnością intelektualną od 16 roku życia, zamieszkałych na terenie miasta Stargardu, wymagających wsparcia, częściowej opieki i pomocy niezbędnej do życia
w środowisku rodzinnym i społecznym. W Domu mogą przebywać osoby o przewlekłym przebiegu choroby, które nie wymagają stałego leczenia szpitalnego.

W Środowiskowym Domu Samopomocy terapeuta prowadzi zajęcia terapeutyczne i sprawuje opiekę nad grupą pięciu osób niepełnosprawnych intelektualnie. W przypadku wymaganej liczby uczestników
z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub spektrum autyzmu, którzy posiadają orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności wraz ze wskazaniem konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji, wskaźnik zatrudnienia pracowników zespołu wspierająco – aktywizującego wynosi nie mniej niż 1 etat na 3 uczestników Domu.
Zajęcia w placówce prowadzone są zgodnie z opracowanym harmonogramem, z indywidualnym doborem form i rodzajem terapii dla każdego uczestnika. Wszystkie podejmowane działania służą korygowaniu nieprawidłowości rozwojowych, wzmacnianiu i usprawnianiu zaburzonych sfer psychicznych i fizycznych.

Uczestnicy Środowiskowego Domu Samopomocy ze względu na swoją niepełnosprawność objęci są profesjonalnym postępowaniem rehabilitacyjnym, mającym na celu osiągnięcie jak najpełniejszej samodzielności życiowej, poprawę jakości życia i funkcjonowania oraz powstrzymanie postępującej regresji.

Cele i zadania ŚDS.

Celem głównym funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy jest usamodzielnianie, aktywizacja oraz integracja społeczna poprzez świadczenie uczestnikom usług w zakresie wsparcia terapeutycznego.

Cele realizowane są poprzez następujące formy działalności:

1. Terapia zajęciowa.
2. Terapia ruchowa.
3. Rehabilitacja społeczna.
4. Trening funkcjonowania w codziennym życiu.
5. Treningu umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów.
6. Trening umiejętności komunikacyjnych.
7. Trening umiejętności spędzania czasu wolnego.
8. Poradnictwo psychologiczne.
9. Pomoc w załatwianiu spraw urzędowych.
10. Pomoc w dostępie do świadczeń zdrowotnych.
11. Niezbędną opiekę.
12. Stymulacja wielozmysłowa.
13. Inne formy postępowania przygotowujące do uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej lub podjęcia zatrudnienia, w tym w warunkach pracy chronionej.
14. Kluby popołudniowe, zajęcia rozwijające zainteresowania jako nauka umiejętnego spędzania czasu wolnego, w tym:
– klub rekreacyjno – sportowy
– klub zajęć tematycznych
– klub kosmetyczno – higieniczny
– klub muzyczno – ruchowy
– klub teatralno – artystyczny

Wymienione działania mają charakter terapeutyczno – rehabilitacyjno – wspierająco – aktywizujący.

Terapia zajęciowa – odbywała się we wszystkich pracowniach zgodnie z indywidualnym programem wspierająco – aktywizującym w formie terapii zajęciowej z rękodzieła artystycznego, ceramiki, gospodarstwa domowego, społeczno – kulturalnej, dziennikarsko – teatralnej, komputerowej i małej poligrafii
oraz rozwijania zainteresowań.

Rękodzieła artystycznego

Zajęcia plastyczne z wykorzystaniem różnych technik, jak malowanie, rysowanie, wydzieranie, modelowanie itp., zdobnictwo, zajęcia manualne z wykorzystaniem różnych technik, przygotowywanie dekoracji z okazji świąt i innych uroczystości, wyrób kartek okolicznościowych, wykonywanie prac na kiermasz z okazji Świąt Wielkanocnych, Bożego Narodzenia.

Komputerowa i małej poligrafii

Nauka pisania w edytorze Word, nauka skanowania i drukowania dokumentów (obrazów), nauka korzystania
z internetu, praca w programie PowerPoint, nauka obsługi kopiarki, laminarki, bindownicy, nauka składania kopert. Zajęcia mają na celu zapoznanie uczestników z korzyściami i zagrożeniami, jakie wynikają
z zastosowania sprzętu komputerowego w życiu codziennym i podczas pracy. Sprzęt komputerowy służy także, do wzbogacenia wiedzy o świecie, kształtowania myślenia przestrzennego przy pomocy puzzli komputerowych, kształtowanie refleksu i ćwiczeń koordynacji wzrokowo – ruchowej przy
wykorzystaniu gier zręcznościowych.

Dziennikarsko – teatralna

Kształtowanie kreatywnego myślenia, wspólne szukanie materiałów do dzieł teatralnych, artykułów, podcastów, nauka posługiwania się kamerą, dyktafonem, mikrofonem komputerem z oprogramowaniem do edycji dźwięku oraz obrazu, nauka posługiwania się sprzętem fotograficznym, nauka obsługi sprzętu w czasie realizacji nagrań (przyjęcie funkcji scenarzysty, reżysera, operatora kamery, operatora dźwięku), rozwijanie umiejętności dykcyjnych, nauka wypowiadania się, kształtowanie emisji głosu, modulacja głosu, rozwijanie umiejętności wyrażania emocji za pomocą mimiki, gestu, kształtowanie zdolności do gry aktorskiej.

Ceramiczna

Nauka wykonywania wyrobów ceramicznych techniką z wałków, kuleczek, plastrów na formach pomocniczych, nauka wykonywania małych form przestrzennych, nauka wałkowania i praca z szablonem, nauka szkliwienia wyrobów biskwitowych, nauka wykonywania wyrobów ceramicznych z gliny lejnej z wykorzystaniem odlewów gipsowych. Zdobnictwo.

Gospodarstwa domowego

nauka podstawowych czynności: nakrywanie do stołu, układanie sztućców, nauka przygotowania prostych produktów do obróbki kulinarnej, mycie, krojenie, obieranie, nabycie umiejętności przygotowania prostych potraw, nauka przygotowania napojów: soki, herbata, kawa, nauka obsługi sprzętu gospodarstwa domowego, sprzątanie po posiłkach, nauka sprzątania i prasowania i czynności dnia codziennego.

Społeczno – kulturalna

Rozwijanie zainteresowań literaturą, audycjami radiowymi, nauka organizacji spotkań kulturalnych, towarzyskich, nauka śpiewania piosenek, kolęd, słuchanie muzyki, rozróżnianie dźwięków (np. odgłosy przyrody, odgłosy sprzętów codziennego użytku, dźwięki poszczególnych instrumentów), zajęcia
muzyczno – rytmiczne, nauka układów tanecznych, przygotowanie wokalne i sceniczne podopiecznych ŚDS
do prezentacji, przeglądów i festiwali skierowanych do społeczności osób niepełnosprawnych i sprawnych.

Rozwijania zainteresowań

Zajęcia plastyczne z wykorzystaniem różnych technik jak malowanie, rysowanie, wydzieranie, modelowanie itp., zdobnictwo, słuchanie muzyki, nauka wykonywania wyrobów z masy solnej, masy papierowej, techniką
z wałków, kuleczek, plastrów na formach pomocniczych, nauka korzystania z Internetu, nauka pisania
i czytania w edytorze Word, nauka skanowania i drukowania dokumentów (obrazów), nauka rozpoznawania obrazków, szablonów, zajęcia manualne z wykorzystaniem różnych technik.

Rehabilitacji ruchowej

Zajęcia ogólno usprawniające, zajęcia wg metody Ruchu Rozwijającego W. Sherborne,
metody Knill’a – rozwijające kontakt i komunikację, masaż relaksujący, zajęcia na pływalni,
nauka i doskonalenie prostych gier zespołowych, gry i zabawy ruchowe, prowadzenie zajęć o charakterze rekreacyjno – sportowym. Terapia ruchowa w tym zajęcia sportowe, turystyka i rekreacja,
udział w wycieczkach, zawodach i imprezach integracyjnych, organizowanie i udział w zawodach sportowych, rozwijanie kondycji sprawności psychofizycznej, zabawy z chustą Klanza, uaktywnienie narządu ruchu, układu krążenia i oddechowego poprzez ćwiczenia indywidualne oraz w grupie, doskonalenie cech motorycznych: szybkość, zwinność, wytrzymałość, doskonalenie naturalnych czynności ruchowych,
inspirowanie do aktywności fizycznej poza terenem ośrodka.

Terapia ruchowa

Rehabilitacja lecznicza służącą usprawnianiu i niedopuszczeniu do pogłębiania się niepełnosprawności.
W ramach rehabilitacji leczniczej prowadzona jest pracownia rehabilitacji ruchowej.

Realizacja działań odbywa się poprzez:

– kinezyterapie-usprawnianie poprzez ruch
– zajęcia sportowe ogólno usprawniające z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu,
– zajęcia z koordynacji ruchowej,
– zajęcia wg metody Ruchu Rozwijającego W. Sherborne,
– zajęcia wg metody Knill’a – rozwijające kontakt i komunikację,
– zajęcia na pływalni,
– masaż relaksujący,
– nauka i doskonalenie prostych gier zespołowych,
– gry i zabawy ruchowe,
– gry i zabawy taneczne przy muzyce,
– prowadzenie zajęć o charakterze rekreacyjno – sportowym,
– udział w wycieczkach, zawodach i imprezach integracyjnych,
– organizowanie i udział w zawodach sportowych,
– rozwijanie kondycji sprawności psychofizycznej,
– zabawy z chustą Klanza,
– uaktywnienie narządu ruchu, układu krążenia i oddechowego poprzez ćwiczenia indywidualne oraz w grupie,
– doskonalenie cech motorycznych: szybkość, zwinność, wytrzymałość,
– doskonalenie naturalnych czynności ruchowych,
– inspirowanie do aktywności fizycznej poza terenem ośrodka,
– krzewienie różnych form aktywnego spędzania czasu wolnego – turystyka piesza i rowerowa,
– bezpieczeństwo w czasie pracy i wypoczynku.

Rehabilitacja społeczna

Obejmuje naukę nawiązywania i utrzymywania kontaktów społecznych, kształtowania umiejętności współpracy i komunikowania się. Ma na celu włączenie i zaakceptowanie uczestników środowiskowego domu samopomocy jako równoprawnych członków społeczeństwa, tak aby mogli korzystać z różnych
form życia społecznego.

Trening funkcjonowania w codziennym życiu, w tym:

– trening dbałości o wygląd zewnętrzny, wyrabianie nawyku utrzymania czystości w miejscu pracy i w miejscu
  spożywania posiłków, pogadanki, zajęcia praktyczne i samoobsługowe,
– trening nauki higieny,
– trening kulinarny, nauka przygotowania posiłków zgodnie z zasadami prawidłowego i zdrowego żywienia,
  nauka estetycznego podawania posiłków i nakrywania do stołu, nauka obsługi sprzętu gospodarstwa
  domowego, nauka przygotowania prostych potraw między innymi z wykorzystaniem warzyw i owoców z przy
  ośrodkowego ogródka, nauka gotowania kompotów, robienia powideł, nauka wekowania ogórków w sezonie,
  pieczenia prostych ciast i wykonywania prostych sałatek. Nauka i podtrzymywanie umiejętności robienia
  ciepłych napoi, kanapek, itp.,
– trening umiejętności praktycznych, nauka prasowania, odkurzania, sprzątania, itp. obsługa sprzętu AGD,
– trening gospodarowania własnymi środkami finansowymi – wyjścia do sklepów.

Trening umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania
problemów, w tym:

– kształtowanie pozytywnych relacji uczestnika z osobami bliskimi, sąsiadami, z innymi osobami w czasie
  zakupów, w środkach komunikacji publicznej, w urzędach, instytucjach kultury,
– nauka umiejętności prawidłowego zachowania się w miejscach użyteczności publicznej, np. w czasie
  zakupów, w środkach komunikacji publicznej, w urzędach,
– pomoc przy załatwianiu spraw urzędowych.

Trening umiejętności komunikacyjnych

Z wykorzystaniem alternatywnych i wspomagających sposobów porozumiewania się, w przypadku osób z problemami w komunikacji werbalnej.

Trening umiejętności spędzania czasu wolnego, w tym:

– rozwijanie zainteresowań literaturą, audycjami radiowymi, telewizyjnymi, Internetem, udział w spotkaniach
   towarzyskich i kulturalnych,
– dostęp do szeroko pojętych dzieł sztuki,
– motywowanie uczestników do wychodzenia z domu i uczestnictwa w lokalnych
   przedsięwzięciach i uroczystościach,
– stwarzanie możliwości do kultywowania tradycji, poszerzanie i utrwalanie wiedzy na temat obchodów
   różnych świat,
– organizowanie różnych świąt, uroczystości, imprez i spotkań towarzyskich, wspólne obchodzenie urodzin
   bądź imienin uczestników ŚDS,
– utrzymywanie kontaktów z innymi ośrodkami wsparcia, ośrodkami kultury, organizacjami kulturalno –
   rozrywkowymi, innymi osobami lub podmiotami działającymi na rzecz integracji społecznej.
   Motywowanie uczestników do udziału w różnych imprezach towarzyskich, kulturalnych oraz sportowych,
– organizowanie wyjść do kina, teatru, muzeum, dyskotek. Spacery i zajęcia rekreacyjno – turystyczne.

Poradnictwo psychologiczne – grupowe i indywidualne

Pomoc w załatwianiu spraw w urzędach

Pomoc przy załatwianiu spraw, min.: w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, PCPR.

Pomoc w dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych

Uzgadnianie i pilnowanie terminów wizyt u lekarza, pomoc w zakupie leków.
Stała współpraca z rodzicami i opiekunami dotycząca zdrowia uczestników ŚDS.
Niezbędna opieka.

Stymulacja wielozmysłowa – terapia sensoryczna

Oddziałująca różnymi bodźcami na wszystkie zmysły, umożliwia zmniejszenie stresu, napięcia, agresji, likwiduje zachowania autodestrukcyjne, wydłuża czas koncentracji uwagi, daje poczucie bezpieczeństwa, relaksacji i możliwości wyciszenia. Do zajęć wykorzystuje się aromaterapię, muzykoterapię, światło, struktury do stymulacji zmysłów.

Inne formy przygotowujące do przejścia do WTZ lub podjęcia zatrudnienia, w tym w warunkach pracy chronionej na przystosowanym stanowisku pracy

Różne formy rehabilitacji społecznej i zawodowej szczególnie zajęcia z terapii zajęciowej.

Kluby popołudniowe

 Odbywają się w ramach w/w treningu umiejętności spędzania czasu wolnego:
– klub rekreacyjno – sportowy,
– klub zajęć tematycznych,
– klub kosmetyczno – higieniczny,
– klub muzyczno – ruchowy,
– klub teatralno – artystyczny.

Trening samoobsługi i umiejętności społecznych

Ma na celu usamodzielnienie podopiecznych, a poprzez to poprawę ich funkcjonowania w codziennym
życiu, w tym:
– samoobsługa, m.in. dotyczącą takich czynności jak: samodzielne jedzenie, mycie, ubieranie i załatwianie  
  potrzeb fizjologicznych,
– zaradność życiowa i funkcjonowanie w codziennym życiu,
– umiejętności społeczne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie.

Formy współpracy z rodzicami i opiekunami:

– indywidualne rozmowy i konsultacje,
– poradnictwo,
– kontakty telefoniczne, korespondencyjne,
– udział w zebraniach,
– wywiady środowiskowe.

Środowiskowy Dom Samopomocy jest placówką pobytu dziennego, funkcjonuje co najmniej 5 dni w tygodniu po 8 godzin dziennie, w tym co najmniej przez 7 godzin dziennie terapeuci pracują bezpośrednio z osobami z niepełnosprawnością intelektualną.

Proponowany harmonogram dnia:

7:00 – 9:00 przywóz uczestników (wg ustalonego planu)

7:00 – 8:30 trening umiejętności praktycznych, ludoterapia –
  terapia za pomocą gier i zabaw

8:00 – 8:30 Śniadanie – I, II, III przywóz

8:30 – 9:00 Śniadanie – IV, V przywóz

8:30 – 10:45 Zajęcia terapeutyczne w pracowniach
10:45 – 11:00 Zajęcia samoobsługowe, trening kulinarny
11:00 – 13.00 Zajęcia terapeutyczne w pracowniach
13:00 – 13:30 Obiad – trening kulinarny

13:30 – 16:00 zajęcia popołudniowe – treningi, kluby zainteresowań

14:00 – 16:30 Odwóz uczestników (wg ustalonego planu)

Osoby zainteresowane uczestnictwem w zajęciach prowadzonych w Naszym Domu proszone są o kontakt osobisty lub telefoniczny od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00
ul. Brzozowa 26, tel. 91 577 62 71 lub poprzez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stargardzie.Środowiskowy Dom Samopomocy typ B
Ul. Brzozowa 26
73 -110 Stargard
Tel./fax: 91 577 62 71, 91 577 62 70
E- mail: dom.samapomoc@wp.pl