PSONI

Koło w Stargardzie

Mieszkalnictwo Wspomagane

Z myślą o potrzebach mieszkaniowych osób niepełnosprawnych intelektualnie powstał nowatorski system mieszkalnictwa i jak na razie jedyna w Polsce forma wspomaganego mieszkalnictwa dla osób niepełnosprawnych intelektualnie.

Istnieją trzy kondygnacje Mieszkalnictwa Wspomaganego:

Mieszkalnictwo Wspomagane ul. Wł. Broniewskiego 2a – 11 mieszkań
Mieszkalnictwo Wspomagane ul. Przedwiośnie 85 – 11 mieszkań
Mieszkalnictwo Wspomagane ul. Przedwiośnie 89 – 11 mieszkań

Wszyscy mieszkańcy w dni powszechne korzystają z różnorodnych zajęć. W zależności od możliwości psychofizycznych uczestniczą w zajęciach w Środowiskowym Domu Samopomocy,
Warsztacie Terapii Zajęciowej, bądź wykonują pracę w Zakładzie Aktywności Zawodowej „Centralna Kuchnia”.

Celem Mieszkalnictwa Wspomaganego jest:

– funkcjonowanie w normalnej społeczności,
– zabezpieczenie osób z niepełnosprawnością intelektualną we własne mieszkania, usamodzielnianie, 
  rozwijanie podstawowych umiejętności radzenia sobie w codziennym życiu,
– zaspokojenie typowych potrzeb psychofizycznych: zadowolenia, spokoju, komfortu, poczucia wspólnoty,
  przyjaźni, współżycia z otoczeniem.

Mieszkanie przeznaczone są dla osób niepełnosprawnych intelektualnie , które chciałyby się usamodzielnić lub z przyczyn niezależnych straciły wsparcie ze strony najbliższych, zostały sierotami oraz z innych powodów życiowych pozostały bez pomocy.

Założenia programowe Mieszkalnictwa Wspomaganego to:

usamodzielnianie, rozwijanie i nabywanie oraz podtrzymywanie istniejących już umiejętności u podopiecznych mające na celu przystosowanie ich do funkcjonowania w zintegrowanej społeczności. Wyraża się to poprzez posiadanie przez osoby z niepełnosprawnością intelektualną samodzielnych mieszkań, zapewnienie im godnych warunków bytowo – socjalnych, jak również komfortu psychicznego oraz kompleksowej opieki całodobowej. Mieszkalnictwo Wspomagane jest ponadto alternatywą do zinstytucjonalizowanej opieki całodobowej (DPS), a dla rodziców podopiecznych zatroskanych o losy swoich dzieci w przyszłości, źródłem zadowolenia i szansą na kontynuację pracy zawodowej.

Dni powszednie w Mieszkalnictwie Wspomaganym wypełnione są czynnościami porządkowymi, zakupami, odpoczynkiem, wspólnymi posiłkami, planowaniem wydatków bieżących i dalekosiężnych, rozmowami, wzajemnymi odwiedzinami. Potwierdza to fakt postępującego usamodzielniania się podopiecznych Mieszkalnictwa Wspomaganego, co wskazuje na zasadność rozwiązywania spraw społeczno-bytowych w taki sposób. Ideą funkcjonowania Mieszkalnictwa Wspomaganego w zintegrowanym systemie opieki nad osobami
z niepełnosprawnością intelektualną jest zasadna i znajduje pełne uzasadnienie w życiu społeczności lokalnej.

Mieszkalnictwo Wspomagane I
Powstało – 17 grudnia 1999 roku

Mieszkalnictwo Wspomagane II
Istnieje od września 2001 roku

Cel działania

Usamodzielnienie niepełnosprawnych intelektualnie, a także podtrzymanie posiadanych i rozwijanie istniejących umiejętności do samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie.

Liczba podopiecznych
• 11 osób z niepełnosprawnością intelektualnie w stopniu znacznym i umiarkowanym MW I,
• 11 osób z niepełnosprawnością intelektualnie w stopniu znacznym i umiarkowanym MW II,

Obiekty i jego wyposażenie

Klatka w bloku na jednym z osiedli,
• 11 samodzielnych pokoi na czterech kondygnacjach
• 4 wspólne kuchnio-jadalnie
• 11 piwnic
• strych

Na ostatniej kondygnacji znajduje się mieszkanie służbowe asystenta/opiekuna.

• W mieszkaniach lokatorzy pod stałą opieką wykwalifikowanej kadry wykonują czynności umożliwiające
   im samodzielne funkcjonowanie.
• Wspólne kuchnie spełniają ponadto rolę integrującą wszystkich lokatorów.
• Oprócz funkcji jadalni kuchnie służą do organizacji imprez okolicznościowych, jak również zajęć o charakterze
   rekreacyjno-integracyjnym.

Efekty prowadzonej działalności

• funkcjonowanie w normalnej, zintegrowanej społeczności,
• własne mieszkania dla osób niepełnosprawnych intelektualnie,
• usamodzielnianie się, jak również podtrzymanie stanu istniejącego,
• zapewnienie komfortu psychicznego oraz kompleksowe zaspokojenie potrzeb,
• zapewnienie formy opieki całodobowej (alternatywa Domu Pomocy Społecznej),

Współpraca

Realizacja zadania jest możliwa dzięki współpracy z PFRON, władzami samorządowymi Miasta Stargardu, współpracy i życzliwości Zarządu Stargardzkiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego.
Realizację zadania od samego początku wspiera również Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

Mieszkalnictwo Wspomagane pozwala osobom niepełnosprawnym intelektualnie na pełne uczestnictwo w życiu społecznym oraz na życie w warunkach domowych.
Pod opieką asystentów prowadzą własne gospodarstwa domowe. Zwiększa to ich aktywność i zaradność oraz ma znaczny wpływ na proces integracji w najbliższym środowisku i lokalnej społeczności.

Podopieczni w asyście opiekunów wykonują codzienne czynności umożliwiające im samodzielne funkcjonowanie:

• robienie zakupów
• porządkowanie mieszkań i klatki schodowej
• planowanie bieżących wydatków
• oszczędne gospodarowanie własnymi finansami
• wypełnianie bieżących dokumentów
• regulowanie należności (opłacanie czynszów, rachunków itp.)
• korzystanie z opieki zdrowotnej
• korzystanie ze środków komunikacji
• przyrządzanie wspólnych posiłków w celu usamodzielniania się
• przygotowywanie przetworów (soki, kompoty, dżemy, ogórki).

Asystenci osób niepełnosprawnych są animatorami czasu wolnego podopiecznych – lokatorów MW.
Organizują między innymi:

– imprezy okolicznościowe o charakterze integracyjnym – urodziny, imieniny, bal karnawałowy, Walentynki,
  Tłusty Czwartek, Wielkanoc, Dzień Matki, Dzień Dziecka, Wigilia, Halloween, Andrzejki
– wyjścia do kina i wyjazdy do teatru
– wyjścia do kawiarni i restauracji mające na celu integrację społeczną
– wyjścia na imprezy i wydarzenia lokalne
– wycieczki jednodniowe
– spotkania przy grillu
– coroczne wycieczki – wyjazd rekreacyjno – integracyjny
– wyjścia na wystawy, do muzeum i na kiermasze itp.
– zajęcia manualne, gry i zabawy edukacyjne, ćwiczenia ruchowe
– warsztaty z np. szycia, pieczenie ciasteczek, ozdoby świąteczne, kartki okolicznościowe, masaż relaksacyjny.

Mieszkalnictwo Wspomagane III

25 maja 2004 roku oddano do użytku budynek przy ul. Wł. Broniewskiego 2A w Stargardzie z przeznaczeniem na mieszkania dla 11 podopiecznych. Budynek został zaprojektowany i wykonany z myślą o osobach nie mogących samodzielnie funkcjonować i wymagających stałej opieki. Takie rozwiązanie daje możliwość zamieszkania docelowego i przynosi wymierne efekty – własne mieszkanie, zaspokojenie
potrzeb psychofizycznych.

Budynek składa się z 11 mieszkań, wspólnej kuchnio-jadalni oraz pokoju socjalnego. Każde mieszkanie stanowi odrębną całość, pomieszczenie kuchnio-jadalni spełnia istotny element integracji mieszkańców podczas wspólnych posiłków, zabaw, uroczystości rodzinnych i świątecznych.

Mieszkańcy mają zapewnioną kompleksową opiekę sprawowaną przez asystentów osób niepełnosprawnych.
Wszyscy lokatorzy są uczestnikami placówek Koła PSONI w Stargardzie: Warsztatu Terapii Zajęciowej, Środowiskowego Domu Samopomocy.

W ramach codziennego życia mieszkańcy aktywnie uczestniczą w zajęciach na terenie swojego miejsca zamieszkania. Przy udziale asystentów ON dokonują zakupów, uczą się prowadzenia samodzielnego gospodarstwa domowego. Opłacają czynsz i swoje rachunki za media. Organizują wspólne zabawy, wyjścia na spacery i imprezy kulturalno-rozrywkowe oraz sportowe. W ramach swoich zajęć zajmują się pielęgnacją ogrodu biodynamicznego, dbają o kwiaty, rośliny i krzewy ozdobne.

W ramach treningu spędzania czasu wolnego lokatorzy uczestniczą w zajęciach rekreacyjno-sportowych, grają w kosza, ping-ponga, zażywają kąpieli w ogrodowym basenie, ćwiczą na sprzęcie rehabilitacyjnym, wyjeżdżają do teatru, kina, uczestniczą w zorganizowanych imprezach (wspólne urodziny, Spotkania Wigilijne,
Śniadania Wielkanocne.

Informacja o współfinansowaniu i realizacji projektu w Mieszkalnictwie Wspomaganym

Do 31 marca 2022 r. W Mieszkalnictwie Wspomaganym realizowany był projekt PFRON, pn.:
„Mieszkalnictwo Wspomagane szansą niepełnosprawnych intelektualnie na rozwój i niezależność”. Projekt trwał 3 lata od 1.04.2019 r. do 31.03.2022 r.

W Mieszkalnictwie Wspomaganym realizuje się również specjalistyczne usługi opiekuńcze, projekt współfinansowany przez Wojewodę Zachodniopomorskiego przy wsparciu Miasta Gminy Stargard.

Od 1.04.2022 r. Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Stargardzie realizuje projekt, pn. „Mieszkalnictwo Wspomagane drogą do niezależnego życia”. Projekt jest współfinansowany ze środków Budżetu Państwa Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Konkurs „Sięgamy po sukces”.

 

Zadanie jest realizowane w okresie 01.04.2022r. – 31.03.2025 r. (3 lata). W okresie od 01.04.2022 r. do 31.03.2023 r., realizowany jest pierwszy okres finansowania projektu.

Podstawowym celem projektu jest kontynuacja rehabilitacji społecznej i usamodzielniania osób
z niepełnosprawnością intelektualną w Mieszkalnictwie Wspomaganym poprzez: umożliwienie i wspomaganie niezależnego życia osób niepełnosprawnych, usamodzielnienie, włączenie społeczne oraz wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem jak i zapewnienie osobom zamieszkałym w Mieszkalnictwie wsparcia w celu umożliwienia dalszego przebywania w środowisku lokalnym oraz zapobiegania umieszczenia
w placówce całodobowej.

Realizowane jest nabywanie i podtrzymywanie umiejętności: samoobsługi, codziennych sprawności oraz zachowań społecznych zgodnie z ogólnie przyjętymi normami społecznymi.

Realizacja zadania odbywa się w czterech obszarach wsparcia:

– Nauka samodzielności we własnym gospodarstwie domowym.
– Doskonalenie czynności higienicznych i samoobsługowych.
– Nabywanie wprawy w czynnościach codziennych w mieszkaniu.
– Aktywizacja i integracja z zachowaniem potrzeby odpoczynku.

Uczestnikami projektu są lokatorzy MW I, II i III, którzy są podopiecznymi sieci placówek Koła PSONI w Stargardzie ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, świadomi uczestnictwa w projekcie, o określonym kryterium dochodowym oraz osoby, które uzyskały pozytywną opinię rad i zespołów programowych placówek Koła. Projekt umożliwia zatrudnienie Asystentów osób niepełnosprawnych oraz kadrę pomocniczą: opiekunowie nocni i pomoc asystenta osób niepełnosprawnych.

KONTAKT

Mieszkalnictwo Wspomagane III
Ul. Wł. Broniewskiego 2a
73 -110 Stargard
Tel./fax: 91 578 72 65
E- mail: zk.stargard@psoni.org.pl

Mieszkalnictwo Wspomagane II
Ul. Przedwiośnie 99
73 -110 Stargard
Tel./fax: 91 577 60 58
E- mail: zk.stargard@psoni.org.pl

Mieszkalnictwo Wspomagane I
Ul. Przedwiośnie 85
73 -110 Stargard
Tel./fax: 697 737 796
E- mail: zk.stargard@psoni.org.pl